چشم انداز مرکز

چشم انداز مرکز آموزشی خانه صنعت و معدن البرز

چشم انداز مرکز

چشم انداز مرکز آموزشی خانه صنعت و معدن استان البرز

۱-مشارکت و برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت صاحبان صنایع و معادن و کارکنان مرتبط و متقاضیان حوزه تولید

۲-دانش افزایی و خدمات پژوهشی علمی و کاربردی مورد نیاز صنعت و معدن کشور

۳-تلاش در جهت ارتقاء فرهنگ کارآفرینی در جوانان و کمک به شکوفایی استعدادهای بالقوه آنان

۴-تشویق و افزایش انگیزه واحدهای صنفی و معدنی در مشارکت برای تربیت متخصصین خرفه ای

۵-کمک به توسعه فرهنگ مهارت آموزی و توانمندسازی افراد با استفاده از نیروهای متخصص داخلی و خارجی

۶-جلب مشارکت نهادها و تشکل های ذیربط  در جهت تحقق اهداف توسعه

۷-مشارکت در واردات و صادراتدانش فنی و مهندسی

۸-همکاری در جهت توسعه دانش و مهارت با وزارت کار علوم و دانشگاه جامع علمی کاربردی و فنی حرفه ای