قوانین سایت

قوانین سایت مرکز آموزش خانه صنعت و معدن البرز

بدلیل ثبت مستقیم اطلاعات شخصی درگواهینامه ی دوره
لطفا درثبت اطلاعات دقت بفرمایید.
*درصحت شماره تماس ،ایمیل وفکس دقت فرمایید
*درصورت عدم اطلاع شرکت کننده از زمان دوره ثبت نامی به دلیل اشتباه بودن اطلاعات ارتباطی هیچ مسؤلیتی متوجه مرکز آموزش خانه صنعت ومعدن نمی باشد وهزینه پیش ثبت نام دوره عودت نخواهدشد.
*آغاز دوره آموزش منوط به بحدنصاب رسیدن تعداد دانش پذیران درآن دوره می باشدودرصورت بحدنصاب نرسیدن،وعدم برگزاری دوره،مبلغ پیش ثبت نام طی دو روزکاری عودت داده میشود.
*دانش پذیران موظف به رعایت موازین اخلاقی و قوانین داخلی مرکز آموزش
می باشند ودرهرمرحله ازطول دوره،درصورت عدم رعایت مواردمذکور، باتصمیم هیات مدیره مرکز ومحاسبه ضرروزیان وارده به مرکز آموزشی،ازادامه حضور دانش پذیران مذکور در مرکز ممانعت به عمل می آید.